Certificari ISO

Sistemul de Management Integrat (SMI) la Termoficare Oradea SA

La proiectarea sistemului de managementul integrat al calitǎţii și mediului s-au luat in considerare: mediul organizaţional, schimbǎrile şi riscurile asociate aspectelor de mediu; necesitǎţile organizaţiei de a satisface cerinţelor clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile precum şi cerinţele proprii; obiectivele specifice determinate periodic; calitatea şi siguranţa lucrǎrilor executate; mǎrimea şi structura organizaţionalǎ.

     a) Sistemul de Management al Calității implementat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001: 2008, descrie procesele şi interactiunea subproceselor, aplicate în SC TERMOFICARE ORADEA SA, prezentate în „Interacţiunea proceselor’’. Procesele sistemului de management integrat determinate, sunt descrise în proceduri. Pentru fiecare proces sunt definite intrările-începutul procesului, activitǎţile, verificările, deciziile, finalităţile/sfârşitul procesului, descrierea activităţilor, definirea responsabililor pentru fiecare etapă/pas a procesului şi ieşirile. Fiecare proces al sistemului de management al calitǎţii are un responsabil de proces, care coordoneazǎ activităţile din cadrul procesului (proprietar de proces). Acesta este responsabil de implementare şi obţinerea rezultatului dorit, gestionare, analiza şi îmbunătăţirea continuǎ a procesului respectiv. Procesele necesare SMC şi aplicarea acestora în organizaţie, având în vedere întrările, subprocesele/activitǎţile sau ansamblul de activitǎţi, responsabilii şi ieşirile, criteriile, respectiv obiectivele şi metodele prin care se asigură ţinerea sub control (atunci când este aplicabil) a acestor procese sunt evidenţiate în descrierea proceselor. Sistemul de management al calitǎţii implementat asigurǎ demonstrarea capabilitǎţii SC TERMOFICARE ORADEA SA de a:

- furniza în mod consecvent produse care sǎ satisfacǎ cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile;

- de a creşte continuu satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a SMC, inclusiv a proceselor de îmbunǎtǎţire continuǎ a SMC;

- asigurarea conformitǎţii cu cerinţele clientului şi cu cerinţele legale reglementate aplicabile.

     b) Sistemul de Management de Mediu implementat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001: 2005, cuprinde toate activitățile, produsele şi serviciile desfasurate în SC TERMOFICARE ORADEA SA, in care au fost identificate aspectele de mediu asociate acestora pe care organizaţia le poate controla i pe care le poate influena. În proiectarea i implementarea Sistemului de Management de Mediu, SC TERMOFICARE ORADEA SA a identificat i adoptat toate prevederile legale şi alte cerinţe în vigoare aplicabile activitilor, produselor, serviciilor si aspectelor sale de mediu, iar prin programele de dezvoltare si de management de mediu se urmrete alinierea viitoarelor investiii i obiective de mediu la cerinele de mediu interne si externe care se impun.

Pentru a asigura că Sistemul de Management de Mediu este în permanență menținut corespunzător, adecvat si eficient, acesta este verificat sistematic prin audituri interne şi analizat de conducerea societații.

Sistemul de Management de Mediu este structurat pe modelele evolutive prezentate de standardele de referinţǎ SR EN ISO 14001: 2005 (politic de mediu, planificare, implementare şi funcţionare, verificare şi acţiune corectiv, analiza efectuatǎ de management şi îmbunǎtǎţire continuǎ), este integrat cu sistemul de management al calitǎţii, conform SR EN ISO 9001: 2008, i corelat prin elementele de instruire, controlul documentelor, înregistrǎri, control operaţional, acţiuni corective / preventive, auditul intern şi analizele efectuate de conducere.

Prin integrarea celor doua sisteme: calitate si mediu, organizaţia creeazǎ un cadru adecvat pentru echilibrarea şi corelarea intereselor sale socio-economice cu cele de calitate, mediu, resursele existente putând fi disponibilizate astfel ncât sǎ se obţinǎ rezultatele dorite, beneficii maxime atât pe plan economic, social şi în privinţa mediului.

Managementul organizaţiei alocǎ resurse şi asigură disponibilitatea informaţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor, respectiv proceselor, serviciilor şi a ţinerii sub control a operaţiilor care genereazǎ aspecte de mediu din cadrul organizaţiei. Toate procesele sunt monitorizate, măsurate, atunci când este aplicabil şi analizate în mod regulat, astfel încât sǎ fie implementate acţiunile necesare pentru a obţine rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuǎ a SMI.

O premisă pentru controlul eficient al proceselor, al aspectelor de mediu determinate, presupune descrierea acestora, identificarea tuturor operaţiilor, activitǎţilor şi serviciilor care genereazǎ aspecte de mediu şi determinarea punctelor critice pentru fiecare proces în parte, operaţie, activitate, acestea fiind monitorizate pe baza mǎsurǎtorilor, analizelor, inspecţiilor, controalelor operaţionale, datele rezultate fiind analizate prompt şi apoi sunt implementate acţiuni corective şi preventive.

Îmbunǎtǎţirea continuǎ a SMI reprezintǎ principiul fundamental al activitǎţilor din cadrul firmei, iar în acest sens, sunt efectuate periodic audituri interne şi analize ale SMI pentru identificarea oportunitǎţilor de îmbunǎtǎţire continuǎ.

Termoficare Oradea SA deţine certificate AMG CERT SYSTEMS pentru sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, respectând standardele recunoscute în domeniu.