Prezentare generală

  

Sistemul de Management Integrat la Societatea Termoficare Oradea S.A.

La proiectarea sistemului de managementul integrat (al calității și mediului) s-au luat în considerare:
  - mediul organizațional, schimbările și riscurile asociate aspectelor de mediu;
  - necesitățile organizației de a satisface cerințele clientului,
  - cerințele legale și reglementate aplicabile precum și cerințele proprii; 
  - obiectivele specifice determinate periodic;
  - calitatea și siguranța lucrărilor executate;
  - mărimea și structura organizațională.

1. Sistemul de Management al Calității implementat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, descrie procesele și interacțiunea     subproceselor, aplicate în SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A., prezentate în ,,Interacțiunea proceselor".
Procesele sistemului de management integrat determinate, sunt descrise în proceduri.
Pentru fiecare proces sunt definite intrările-începutul procesului, activitățile, verificările, deciziile, finalitățile/sfârșitul procesului, descrierea activităților, definirea responsabililor pentru fiecare etapă/pas a procesului și ieșirile.
Fiecare proces al sistemului de management al calității are un responsabil de proces, care coordonează activitățile din cadrul procesului (proprietar de proces). Acesta este responsabil de implementare și obținerea rezultatului dorit, gestionare, analiză și îmbunătățirea continuă a procesului respectiv.
Procesele necesare SMC și aplicarea acestora în organizație, având în vedere intrările, subprocesele/activitățile sau ansamblul de activități, responsabilii și ieșirile, criteriile, respectiv obiectivele și metodele prin care se asigura ținerea sub control (atunci când este aplicabil) a acestor procese sunt evidențiate în descrierea proceselor.
Sistemul de management al calității implementat asigură demonstrarea capabilității SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A. de a:
 - furniza în mod consecvent produse care să satisfacă cerințele clientului și cerințele legale și reglementate aplicabile;
 - crește continuu satisfacția clientului prin aplicarea eficace a SMC, inclusiv a proceselor de îmbunătățire continuă a SMC;
 - asigura conformitatea cerințelor clientului cu cerințele legale reglementate aplicabile.

2. Sistemul de Management de Mediu implementat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2015, cuprinde toate activitățile, produsele și serviciile desfășurate în SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.,
în care au fost identificate aspectele de mediu asociate acestora pe care organizația le poate controla și pe care le poate influența. În proiectarea și implementarea Sistemului de Management de Mediu, SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. a identificat și adoptat toate prevederile legale și alte cerințe în vigoare aplicabile activităților, produselor, serviciilor și aspectelor sale de mediu, iar prin programele de dezvoltare și de management de mediu se urmărește alinierea viitoarelor investiții și obiective de mediu la cerințele de mediu interne și externe care se impun.
Pentru a ne asigura că Sistemul de Management de Mediu este în permanență menținut corespunzător, adecvat și eficient, acesta este verificat sistematic prin audituri interne și analizat de conducerea societății.
Sistemul de Management de Mediu este structurat pe modelele evolutive prezentate de standardele de referință SR EN ISO 14001:2015 (politica de mediu, planificare, implementare și funcționare, verificare și acțiune corectivă, analiza efectuată de management și îmbunătățirea continuă), este integrat cu sistemul de management al calității, conform SR EN ISO 9001:2015, și corelat prin elementele de instruire, controlul documentelor, înregistrări, control operațional, acțiuni corective / preventive, auditul intern și analizele efectuate de conducere.
Prin integrarea celor doua sisteme: calitate și mediu, organizația creează un cadru adecvat pentru echilibrarea și corelarea intereselor sale socio-economice cu cele de calitate, mediu, resursele existente putând fi disponibilizate astfel încât să se obțină rezultatele dorite, beneficii maxime atât pe plan economic, social cât și în privința mediului.
Managementul organizației aloca resurse și asigură disponibilitatea informațiilor necesare desfășurării în condiții optime a activităților, respectiv proceselor, serviciilor și a ținerii sub control a operațiilor care generează aspecte de mediu din cadrul organizației.
Toate procesele sunt monitorizate, măsurate, atunci când este aplicabil și analizate în mod regulat, astfel încât să fie implementate acțiunile necesare pentru a obține rezultatele planificate și îmbunătățirea continuă a SMI.
O premisă pentru controlul eficient al proceselor, al aspectelor de mediu determinate, presupune descrierea acestora, identificarea tuturor operațiilor, activităților și serviciilor care generează aspecte de mediu și determinarea punctelor critice pentru fiecare proces în parte, operație, activitate, acestea fiind monitorizate pe baza măsurătorilor, analizelor, inspecțiilor, controalelor operaționale, datele rezultate fiind 
analizate prompt și apoi implementate acțiuni corective și preventive, după caz.
Îmbunătățirea continuă a SMI reprezintă principiul fundamental al activităților din cadrul societății, iar în acest sens, sunt efectuate periodic audituri interne și analize ale SMI pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire continuă.


Societatea Termoficare Oradea S.A. deține certificate AMG CERT SYSTEMS pentru:
 - sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015; 
 - sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015. 

 Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția privind desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu, cu respectarea standardelor recunoscute în domeniu.